Zarząd Powiatu w Goleniowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony - 06.08.2018 r.

 -

Przedmiotem przetargu:

Nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Powiatu Goleniowskiego oznaczona w ewidencji numerem działki 529/ 1 o pow. 580 m2, położona w obrębie 1 miasta Maszewa, przy ul. Szkolnej 1 (KW SZ1O/00031853/9.

Działka zabudowana jest:
-  budynkiem niemieszkalnym o trzech kondygnacjach nadziemnych ( w tym poddasze) i jednej kondygnacji podziemnej o pow. użytkowej 311,80 m2 – to dawny budynek administracyjno-szkolny. Budynek jest całkowicie podpiwniczony;
-  budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 21 m2 – to budynek
w zabudowie zwartej, pełni funkcję garażu. W budynku znajduje się kanał naprawczy;
-  budynkiem niemieszkalnym 1,5 kondygnacyjnym o pow. użytkowej 39,36 m2 – to budynek  pełniący funkcję garażu wraz z funkcją niemieszkalną..

Budynek ujęty w ewidencji konserwatorskiej. Według planu zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem C17M/U- zabudowa mieszkaniowa i usługowa o charakterze nieuciążliwym.  

Cena wywoławcza nieruchomości – 382.500,00 zł
Wadium – 38.250,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (II piętro pokój 125).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego - Bank Spółdzielczy w Goleniowie 15-9375-0002-0000-0459-2000-0040 do dnia 13 sierpnia 2018 r.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie okazanie wpłaty wadium oraz okazanie dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta oraz stosownych pełnomocnictw.
Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowana cenę.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) lub tel. (91), 471-02-38 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-goleniowski.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spow.goleniow.ibip.pl