OTWARTY KONKURS OFERT „PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU” - 16.05.2019 r.

 -

  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Program Korpus Solidarności ma za zadanie:
•    wdrażać rozwiązania gwarantujące długofalowe wsparcie i rozwój wolontariatu długoterminowego w Polsce;
•    realizować działania prowadzące do poszerzenie grona osób zajmujących się wolontariatem;
•    wspierać instytucje organizujące wolontariat;
•    podnosić rangę aktywności wolontariackiej;
•    wzbudzać zainteresowanie wolontariatem i zachęcać obywateli do zaangażowania się w taką działalność.

Celem Konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu jest wybór 16 Partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu. Konkurs kierowany jest do:
•    organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
•    osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
•    spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Organizatorzy nie oczekują od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W założonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/konkurs-partnerstwo-dla-wolontariatu-2/