Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020. - 31.10.2019 r.

 -

Zarząd Powiatu Goleniowskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej na rok 2020.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu Goleniowskiego, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe w roku 2020 zadania publicznego, będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Goleniowski wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. 

Więcej informacji tutaj