wersja dla słabowidzących

XXXI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 22.12.2021 r.

XXXI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego -
Dnia 22 grudnia 2021 roku odbyła się ostatnia w tym roku, XXXI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego. Posiedzenie zostało przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Po przyjęciu protokołów z ostatnich sesji radni zatwierdzili informacje m.in. o aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. Najważniejszym punktem posiedzenia tego dnia była dyskusja nad przyjęciem budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2022 rok. Zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz stanowiskami Komisji i Zarządu Powiatu. Budżet Powiatu Goleniowskiego na następny rok został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia radni podjęli uchwały m.in.: w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2022-2035, w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2028”, zmiana uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na I półrocze 2022 roku. Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Jolanta Jarlaczyńska oraz Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski złożyli wszystkim radnym i pozostałym uczestnikom życzenia świąteczno-noworoczne.

Życzenia wszelkiej pomyślności i przede wszystkim zdrowia, w tych trudnych czasach, Radni Powiatu Goleniowskiego składają również wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.