wersja dla słabowidzących

Projekt z RPO WZ działanie 8.6 w ZS Nr 1 w Goleniowie - 25.03.2020

Tytuł projektu:

Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli w Technikum NR 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie na rzecz intensyfikacji procesów kształcenia zawodo-wego realizowanych w dwóch, nowo utworzonych zawodach z obszaru Inteli-gentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem projektu jest Podniesienie do 12.2021 r., przy ścisłej współpracy z branżowymi przedsiębiorcami, jakości, efektywności i rynkowości procesów kształcenia zawodowego na dwóch, nowych kierunkach kształcenia w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1, tj. technik spedytor oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej poprzez realizację m.in. kompleksowych, praktycznych działań edukacyjnych podnoszących umiejętności i kwalifikacje 80 (30K) uczniów i 8 (6K) nauczycieli oraz działań inwestycyjnych w nowoczesną bazę technologiczno-dydaktyczną - odpowiadających na pilne oczekiwania regionalnej gospodarki i rynku pracy.

Oferowane wsparcie:

1. Specjalistyczne, branżowe szkolenia dla uczniów dające kwalifikacje zawodowe w obsza-rze 7 i 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego dla 80 (30K) uczniów.
a)    Kurs - wózki widłowe wraz z egzaminem UDT dla 40 uczniów. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego akumulatorowego i spalinowego, z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli LPG.
b)    Szkolenie Computer Science CS M2 Grafika komputerowa dla 40 uczniów. Szkolenie
z zakresu multimodalnego transportu i logistyki.

2. Organizacja Punktu Informacji i Kariery Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 oraz doradz-twa edukacyjno-zawodowe dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1. Otworzenie Punktu Informacji i Kariery Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 ma na celu poprawę do-stępności, jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Tech-nikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1. W ramach PIiK:
a)  Doradca edukacyjno-zawodowy będzie zajmował się kształtowaniem pozytywnych po-staw wobec pracy, pobudzaniem zainteresowań uczniów i ich uzdolnień, wspieraniem w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych, analizą po-trzeb rynku pracy, określeniem zgodności predyspozycji uczniów z realnym kierunkiem kształcenia, konfrontowaniem samooceny ucznia z wymaganiami szkół, zawodów, planów, etc., wskazywaniem możliwości kształcenia w systemie poza oświatowym, rozwijaniem współpracy instytucji i organizacji realizujących przedmiotowe wsparcie, współpracą z lokalnymi przedsiębiorstwami, monitorowaniem ich potrzeb, identyfika-cją potrzeb i pomocy dyrekcji Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w dostosowaniu oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy, doradztwie w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz aktywnemu kształto-waniu postawy aktywnej, przedsiębiorczej, monitoringiem lokalnego rynku pracy, ak-tywnej pomocy w przezwyciężaniu barier równościowych na rynku pracy (np. kobietom czy ON)
b) Zostanie przeprowadzone Indywidualne Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe dla 80 uczniów (5h/uczestnika/ę) obejmujące ocenę indywidualnych potrzeb rozwoju i edukacji oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, plan ścieżki kariery zawodowej oraz ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Staże zawodowe dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 realizowane w przedsiębiorstwach działających w obszarze 7 i 8 Inteligentnej Specjalizacji Wojewódz-twa Zachodniopomorskiego – 150 godzin/ucznia. Staże zostaną zorganizowane u lokalnych przedsiębiorców w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programu nauczania danego zawodu.

4.  Elearningowe Pracowanie Zawodowe - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania opranych na ICT. Nowe metody będą wdrażane na dwóch płaszczyznach: komunikacji i organizacji nauki w środowisku internetowym poprzez wdrożenie 2 platform elearnin-gowy (wirtualnych klas) oraz tworzenia i korzystania z własnych autorskich materiałów edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego:
a)    2 platformy elearningowe.
b)    Elearningowe Tutoriale Zawodowe (30 sztuk).
c)    Elearningowe Moduły Dydaktyczne (60 sztuk).

5. Studia podyplomowe dla nauczycieli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przygotowują-cych do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego. Realizacja studiów podyplomowych da możliwości uzupełniania wiedzy wśród nauczycieli kształcenia zawodowego, tak aby ich kwalifikacje odpowiadały potrzebom rynku prac i pozwoli uzyskać kwalifikacje do nauczania zawodów technik spedytor i technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

6. Staże nauczycieli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1. W celu urynkowienia procesu kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 nauczyciele zawodu kształcący na kierunku technik spedytor oraz nauczyciele zawodu kształcący na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbędą 40h staż w przedsiębiorstwach PDC Logistic
i Seepoint.

7. Doposażenie pracowni spedycyjnej i grafiki i poligrafii cyfrowej w celu stworzenia w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 nowoczesnego zaplecza do kształcenia zawodo-wego odzwierciedlającego naturalne warunki pracy.

Termin realizacji projektu 01.01.2020-31.12.20201
Nr umowy: PZP.08.06.00-32-K022/19-00
Wartość projektu: 766 920,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 690 228,00 PLN