Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie - 12.04.2013

 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie

ul. Maszewska 2, 72-100 Goleniów
tel./fax: (91) 418 31 19
Dyrektor: Anna Krawiec

e:mail:

dyrektor@pppgoleniow.pl
sekretariat@pppgoleniow.pl
ksiegowosc@pppgoleniow.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Goleniowie jest placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Goleniowski. Jej opieką objęte są szkoły i inne placówki oświatowo - wychowawcze miasta i gminy Goleniów oraz gminy: Maszewo, Stepnica i Przybiernów. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom (od urodzenia) i młodzieży oraz ich rodzicom/opiekunom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która realizowana jest poprzez:
- diagnozowanie potencjalnych możliwości i rozpoznawanie potrzeb edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych,
- wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych,
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w formie: psychoedukacji, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej, socjoterapii oraz szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień,
- doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
- opiniowanie i orzekanie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną: w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością ruchową i ze sprzężeniami.    

W ofercie Poradni znajdują się formy indywidualnej i grupowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem, są to:
- Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym,
- Szkoła dla rodziców i wychowawców,
- Terapia indywidualna i zajęcia psychoedukacyjne ukierunkowane na usprawnianie czytania i pisania dla uczniów szkół podstawowych gimnazjów,
- Psychoterapia indywidualna dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi,
- Trening efektywności pracy mózgu – EEG Biofeedback,
- Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III gimnazjum „By trafnie wybrać zawód”.

Od 1986 r. Poradnia prowadzi profilaktyczne przesiewowe badania mowy, od 2001 r. realizuje rządowy program komputerowych badań słuchu, a od kilku lat powadzi także przesiewowe badania wzroku. Dzięki tym badaniom dzieci z głębokimi dysfunkcjami w zakresie wymienionych zmysłów mają szanse na realizację nauki metodami i formami dostosowanymi do ich potrzeb i możliwości zdrowotnych.

Poradnia stale wzbogaca proponowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W październiku 2011 r. rozpoczęły się warsztaty socjoterapeutyczne dla młodzieży szkół gimnazjalnych z trudnościami adaptacyjnymi, które, prawdopodobnie, na stałe wejdą w jej ofertę. 

Do realizacji swoich zadań Poradni posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę: 6 psychologów, 5 pedagogów i logopedę. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz mają ukończoną co najmniej jedną formę dokształcającą dającą nowe kwalifikacje zawodowe. Wszelka pomoc świadczona przez placówkę jest dobrowolna i nieodpłatna.

 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie