wersja dla słabowidzących

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie - 31.07.2013

Dom Pomocy Społecznej, Smużyny 2 w Nowogardzie - Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Smużyny 2 z filią przy ul. Piłsudskiego 9
72-200 Nowogard
tel/fax (91) 39 20 271; 39 20 825; 39 21 253
e- mail: sekretariat@dom-pomocy.com.pl
Dyrektor: Iga Błażewicz

Dom przeznaczony jest dla 235 osób (kobiet i mężczyzn) przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada 2 miejsca pobytu czasowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie wydaje decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu goleniowskiego, wydaje decyzje o odpłatności i o skierowaniu do domu pomocy społecznej w stosunku do osób umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz sprawuje nadzór nad tym domem.

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania: za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę
i gminę.

Do wniosku dołącza się:

- decyzję o przyznaniu, osobie ubiegającej się, zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę ( osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego) na potrącanie opłaty za pobyt ze świadczenia . Także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
- decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
- oświadczenia dotyczącego wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty,
- zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r Nr 42, poz.371, z późn. zm.).

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu. Osoba ubiegająca się o pobyt stały jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy  z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Osoba ubiegająca się o pobyt czasowy kierowana jest do domu na czas określony. Pobyt w uzasadnionych przypadkach i możliwościach organizacyjnych domu - przy zachowaniu procedury jak wyżej - może być przedłużony o kolejny okres pobytu czasowego. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoba i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają  obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełna odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,nie więcej niż 70% tego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową.
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 351 zł – według stanu prawnego obowiązującego od 01 października 2009 ( Dz. U. Nr 127,poz.1055).

www.nowogard.dom-pomocy.com.pl
 

Dom Pomocy Społecznej, Smużyny 2 w Nowogardzie - Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Dom Pomocy Społecznej, Smużyny 2 w Nowogardzie
Dom Pomocy Społecznej filia przy ul. Piłsudskiego 9 w Nowogardzie - Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Dom Pomocy Społecznej filia przy ul. Piłsudskiego 9 w Nowogardzie