wersja dla słabowidzących

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie - 12.04.2013

 - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie

ul. 3 Maja 44, 72-200 Nowogard
tel. 39 20 743
e-mail: spt.nowogard@onet.eu
Dyrektor: Irena Juszczyk

OFERTA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W NOWOGARDZIE

1. Wszystkie usługi będące  w ofercie poradni  są bezpłatne  i nie wymagają  skierowania.
2. Warunkiem przyjęcia dzieci do Poradni jest zgłoszenie przez rodziców, prawnych  opiekunów lub  np. placówkę  oświatową oraz pisemna  zgoda rodziców/prawnych opiekunów na badania.
3. Kwalifikacja dzieci do opieki specjalistycznej odbywa się na podstawie;
   • zgłoszenia przez rodzica lub opiekunów prawnych dziecka,
   • na podstawie sugestii nauczyciela po badaniach  sondażowych, 
     przesiewowych lub obserwacji,
   • skierowań z poradni rejonowych i innych placówek opieki zdrowotnej.

4. Rodzice zgłaszający dziecko na diagnozę proszeni są o przedstawienie;
    • opinii ze szkoły określającej trudności dziecka,
    • zeszytów szkolnych lub prac pisemnych dziecka,
    • opinii innych poradni lub stosownych zaświadczeń lekarskich,
    • dziecko zgłaszające się na badania powinno przynieść okulary, jeśli są
      zalecone przez lekarza do pracy.
5. Orzecznictwo - w Poradni działa Zespół Orzekający rozpatrujący sprawy uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi, będących pod opieką naszej placówki u których niepowodzenia edukacyjne współwystępują w związku z chorobą lub niepełnosprawnością, ze szkól mieszczących się na terenie miasta i gminy Nowogard oraz Gminy Osina.
 
Zadaniem statutowym Poradni w tym zakresie jest:
 • Sporządzanie orzeczeń do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego
 • Sporządzanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • Orzekanie i kierowanie do odpowiednich form pomocy psychologicznej  i pedagogicznej, profilaktyki wychowawczej, terapii i resocjalizacji
 
6. Opiniowanie - w Poradni wydawane  są na wniosek rodziców opinie psychologiczno-pedagogicznych po zakończeniu procesu diagnostycznego.

Więcej informacji dotyczącej oferty Poradni

Druki do pobrania

Strona: www.sptnowogard.pl

 

 - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie
 - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie
 - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie