NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - 28.12.2015

Udzielanie poradnictwa odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty. Rejestracja w punktach odbywa się telefonicznie pod numerami:

PUNKTY NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH w:

Nowogardzie pod numerem telefonu 91 39 26 214
Goleniowie pod numerem telefonu 91 471 02 65
Przybiernowie pod numerem telefonu 91 466 75 30 lub 91 418 64 51
Stepnicy pod numerem telefonu 91 41 88 521

PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD OBYWATELSKICH w:

Maszewie pod numerem telefonu 791 880 923 lub 91 418 73 87 wew. 21
Osinie pod numerem telefonu 508 499 534

Prawo uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają:

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

1. Nieodpłatnej pomocy prawnej, która obejmuje:
1) poinformowania osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4) sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

2. Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które obejmuje: 
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz
2) wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Goleniowskiego:

1)    PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH w Nowogardzie przy Placu Wolności 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, czynny w:
a)    poniedziałki – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
b)    wtorki – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
c)    środy – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
d)    czwartki – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
e)    piątki – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2) PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH – działający w 3 lokalizacjach wg następującego harmonogramu:
a) w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 , w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie:
- poniedziałki – 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30
- środy – 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30
- piątki – 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30
b) w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3 – w budynku Urzędu Gminy:
- wtorki – 4 godzinny dziennie, od 12.00 do 16.00
c) w Stepnicy przy ul. T. Kościuszki 4 – w budynku Urzędu Miasta i Gminy:
- czwartki – 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3) PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD OBYWATELSKICH – działający w 2 lokalizacjach wg następującego harmonogramu:
a) Maszewie przy ul. Plac Wolności 2, w budynku Urzędu Miasta i Gminy:
- poniedziałki – 4 godzinny dziennie, od 12.00 do 16.00
- wtorki – 4 godziny dziennie, od 8.00 do 12.00
- środy – 4 godzinny dziennie, od 11.00 do 15.00
- czwartki – 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
b)    Osinie Nr 62, w budynku Urzędu Gminy:
- piątki – 4 godzinny dziennie, od 9.00 do 13.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.   

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Goleniowskiego