wersja dla słabowidzących

Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.)  zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Uchwała Nr XLI/268/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego - pobierz

Załącznik do uchwały - pobierz


Informacja w sprawie harmonogramu dyżurów aptek na terenie powiatu goleniowskiego w 2024 r.

W związku z nowelizacją art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.) poniżej przedstawiam podstawowe informacje, które uległy zmianie a dotyczą ustalania dyżurów  aptek.  Przede wszystkim nowelizacja, definiuje zakres godzinowy dyżuru. Zgodnie z zapisami ww. ustawy:

 •  dyżurem w dzień wolny od pracy – jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w dniach, o których mowa w art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), mowa o 13 ustawowo wolnych od pracy dniach zawartych w ustawie oraz o niedzielach; bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00;
   
 •  dyżurem w porze nocnej – jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00.


Powyższe oznacza, że przez wyznaczenie apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy należy rozumieć dokonanie ustalenia dotyczącego wskazania godzin otwarcia apteki, zgodnie z ustawowymi definicjami dyżurów. W przeciwieństwie do stanu prawnego obowiązującego do dnia 31.12.2023 r. wyznaczenie dyżuru w porze nocnej oraz dyżuru w dni wolne od pracy nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności mieszkańców powiatu do apteki ogólnodostępnej. Jest to jedynie wprowadzenie dodatkowych godzin pracy aptek położonych na terenie powiatu.

Jednocześnie ustawowo określone godziny dyżurowania wskazują, że  w przypadku gdy z informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne wynika, że rozkład godzin pracy tych aptek obejmuje godziny, w których mogą być realizowane ustawowo wskazane dyżury, to nie ma podstaw do tego aby dyżury wyznaczyć.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy stwierdzić, że harmonogram pracy aptek na terenie powiatu spełnia przesłanki zawarte w art. 94 tzn.: apteki na terenie powiatu czynne są po godzinie 19 przez kolejne 2 godziny bez przerwy co wypełnia znamiona dyżury nocnego w dni powszednie. Dyżur w dzień wolny od pracy (przez kolejne 4 godziny pomiędzy 10-18) również jest zagwarantowany, ponieważ apteka Centrum Zdrowia w Nowogardzie czynna jest w dni świąteczne od godziny 10-18.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych jest dostosowany do potrzeb ludności powiatu i pozwala na realizację zadań określonych w art. 87 ust 2 ww. ustawy, w szczególności poprzez pełnienie dyżurów w dni powszednie i dni wolne od pracy.


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:
 

 1. Gmina Goleniów - pobierz
   
 2. Gmina Nowogard - pobierz
   
 3. Pozostałe gminy - pobierz

! UWAGA !
W dniu 6 kwietnia 2024 r. apteka Dr.Max  ul. 15-go Lutego 17d w Nowogardzie będzie nieczynna.