wersja dla słabowidzących

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie - 31.07.2013

 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

ul. Pocztowa 43, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 38 60, 91 407 22 41
e-mail: sekretariat@pcpr.goleniow.pl
Dyrektor: Andżelika Retmańczyk

  Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej (własne i z zakresu administracji rządowej), pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji i społecznej osób niepełnosprawnych oraz repatriacji. Ponadto realizuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, w tym:

 1. opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 3. przyznawanie pomocy pieniężnej na u samodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 4. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 5. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
 6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu ponad - gminnym oraz umieszczanie w nim skierowanych osób;
 7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 8. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej;
 9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu;
 10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 14. sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy, oceny w zakresie pomocy społecznej

Więcej informacji na stronie pcpr.goleniow.ibip.pl

 

 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie