wersja dla słabowidzących

Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie – III postępowanie - 03.01.2023

Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego dla projektu pn.: „Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie – III postępowanie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 1. Kwota dofinansowania wynosi 1 454 963,50 zł
 2. Całkowita wartość inwestycji 3 999 960,00 zł.

Celem planowanej inwestycji jest przebudowa ulicy Żeromskiego w Nowogardzie z zachowaniem wymagań ochrony środowiska, bezpieczeństwa użytkowników ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich walorów estetycznych inwestycji.


Zakładanym efektem inwestycji jest:
 • Zwiększenie przepustowości przedmiotowej ulicy;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego;
 • Odwodnienie ulicy;
 • Poprawa walorów estetycznych pasa drogowego.
 • Osiągnięcie zamierzonych efektów związanych z planowaną inwestycją spowoduje poprawę warunków życia mieszkańców.                                                                       
Parametry techniczne projektowanej ulicy:
 • Klasa techniczna ulicy – L
 • Prędkość projektowa Vp=30 km/h
 • Przekrój ulicy – jednojezdniowy, dwupasowy                                                                                  
 • Długość ulicy – ok. 522 m
 • Kategoria ruchu – KR1
 • Nawierzchnia ulicy – bitumiczna
 • Szerokość jezdni – 5,50 m (2x2,75 m) oraz 6,00 m (2x3,00 m)
 • Pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne 2%
 • Nawierzchnia chodnika – betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm
 • Szerokość chodnika – 2,00–2,50 m
 • Pochylenie poprzeczne chodnika 1-3%.
                                                                                                                                                                                            
Położenie geograficzne Gminy Nowogard sprawia, że elementy infrastruktury transportowej położonej na jej obszarze są szczególnie istotne dla krajowego i regionalnego systemu transportowego. Niektóre trasy dróg i kolei Gminy Nowogard, leżą w ciągach komunikacyjnych bardzo istotnych z punktu widzenia transportu krajowego. Drogi publiczne w Gminie Nowogard liczą 256 km. Drogi publiczne dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi krajowe w gminie liczą łącznie 16,2 km. Długość sieci dróg wojewódzkich wynosi 39 km. Pozostałe drogi publiczne to: drogi powiatowe – o łącznej długości 197 km i gminne – liczące 13,65 km. Pozostałe drogi są drogowymi niepublicznymi wewnętrznymi gminy ogólnodostępnym a ich długość wynosi około 250 km. Gęstość sieci drogowej o utwardzonej nawierzchni wynosi 73,9 km na 100 km2. Wskaźnik ten świadczy o tym, że ilościowe (długości) wyposażenie gminy w połączenia komunikacyjne jest średnie. Gęstość sieci drogowej w odniesieniu do jej powierzchni (km2/100 km2 powierzchni gminy) wynosi 0,004. Przez teren gminy Nowogard przebiega na odcinku 16,2 km droga krajowa nr 6 relacji Szczecin – Nowogard – Koszalin - Gdańsk. Jest to najważniejsza arteria komunikacyjna na terenie gminy. W chwili obecnej stan drogi krajowej na odcinku przebiegającym przez Gminę Nowogard jest dobry. W roku 2011 wybudowano obwodnicę omijającą miasto od strony północnej. Zdecydowanie gorzej prezentuje się stan dróg powiatowych i gminnych. Stan techniczny tych dróg, jest zły. Większość z nich wymaga gruntownej modernizacji. Stanowi to duży problem, gdyż znaczna część tych dróg znajduje się we władaniu powiatu goleniowskiego. Pozostałe drogi – gminne i wewnętrzne gminy są dojazdami do pól oraz stanowią połączenia o znikomym znaczeniu dla całego systemu drogowego. Znaczna część dróg położonych na terenie gminy jest wąska o nieutwardzonych poboczach. W wielu miejscowościach brak jest chodników dla pieszych.Biorąc pod uwagę gęstość drogową oraz stan techniczny dróg (poza drogami krajowymi i wojewódzkimi), należy uznać, że jest to słaba strona w infrastrukturze gminy.
                                                                        
Źródła dofinansowania projektu:                                                                                                 
Dofinansowanie ze środków FDS: min. 50%  
Środki własne Gminy Nowogard: co najmniej 50%.