wersja dla słabowidzących

Starostwo Powiatowe w Goleniowie wspiera pracowników - 26.07.2023

Projekt pn. Starostwo Powiatowe w Goleniowie wspiera pracowników, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8. Nr umowy: RPZP.06.08.00-32.K076/22-00

Cel główny: Poprawa stanu funkcjonalnego przez 78 os. – pracowników – Starostwa Powiatowego w Goleniowie, w tym 30 % os. w wieku 50 lat i więcej, poprzez opracowanie   i wdrożenie w okresie 01.04.2023 – 30.09.2023 r. kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dzięki czemu min. 90% UP  będzie kontynuować zatrudnienie u Wnioskodawcy.

Wartość dofinansowania: 337 733,68 zł
Czas realizacji: 01.04.2023 do 30.09.2023

Załączniki:
  • Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie  „Starostwo Powiatowe w Goleniowie wspiera pracowników” Numer: RPZP.06.08.00-32-K076/22 - pobierz
  • Formularz zgłoszeniowy - pobierz
  • Deklaracja udziału w projekcie - pobierz
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu - pobierz
Formularz zgłoszeniowy do projektu - link