wersja dla słabowidzących

Osoby z niepełnosprawnościami - 19.10.2016

Witamy w zakładce adresowanej do osób niepełnosprawnych, ich rodzin, osób wspierających i przyjaciół. Strona zawiera podstawowe informacje z zakresu orzekania o niepełnosprawności oraz o zadaniach realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych.

W celu uzyskania:

- orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- karty parkingowej

należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Niepodległości 1
72-100 Goleniów

czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, piątek jest dniem bez interesanta.
Przewodniczący: Barbara Mickiewicz - tel. 91 418 36 08.

Niezbędne informacje i druki wniosków dostępne są na stronie spow.goleniow.ibip.pl/public/

W celu uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
- zadań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dyrektor: Andżelika Retmańczyk - tel. 91 418 38 60; 91  407 22 41.

Niezbędne informacje i druki wniosków dostępne są na stronie pcpr.goleniow.ibip.pl/public/ w zakładce osoby niepełnosprawne. 

Przydatne linki:

www.niepelnosprawni.gov.pl
www.niepelnosprawni.pl/
www.empatia.mpips.gov.pl
www.mpips.gov.pl
www.pfron.org.pl/

W przypadku wystąpienia problemów podczas wypełniania wniosków nasi pracownicy służą Państwu poradą i pomocą.Informacja:

W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia przez osoby uprawnione chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy Powiatu.
Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi odbywa się na druku, którego wzór zamieszczony jest poniżej. Usługa jest bezpłatna.

  • Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwana dalej "osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  • Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Goleniowie.
  • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
  • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
  • Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść:
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
- za pomocą faksu 91 4710200
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiat-goleniowski.pl
- w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) >>> Identyfikator ePUAP: /spowgol/skrytka