wersja dla słabowidzących

Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie - Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne - 12.04.2013

Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne - Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie - Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne

ul. Niepodległości 1B, 72 - 100 Goleniów
tel./ fax 091 418 42 74
e-mail: zssgol@wp.pl
Dyrektor: Wojciech Maciejewski

Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie jest placówką specjalistyczną przygotowaną do zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjno–wychowawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim stosuje podstawę programową taką samą, jaka obowiązuje w każdej innej szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie szkoły podstawowej zgłębiają wiedzę z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, plastyki, muzyki, techniki, informatyki i języka niemieckiego. W gimnazjum poznają również zagadnienia z: fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy uczniowie rozwijają swoją sprawność na lekcjach wychowania fizycznego. Dodatkowo w roku szkolnym 2011/2012 powstała w naszej placówce klasa dla dzieci z autyzmem. W grupie tej uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową, ale również uczą się, jak prawidłowo funkcjonować w relacjach z innymi osobami.

Zespół Szkół wyposaża absolwentów w takie umiejętności i wiadomości, które:
- pozwalają na postrzeganie siebie jako osób niezależnych,
- umożliwiają porozumiewanie się z otoczeniem,
- rozwijają samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
- rozwijają zaradność w życiu codziennym,
- umożliwiają uczestniczenie w różnych formach życia społecznego. 

Uczniowie współzawodniczą ze swoimi rówieśnikami z różnego typu szkół w licznych konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym, odnosząc w nich wiele sukcesów.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przygotowuje młodzież do pełnienia różnorodnych ról społecznych oraz autonomii i aktywności w  dorosłym życiu. Kształcenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, obejmuje:
- kształcenie ogólne,
- przysposobienie do pracy rozumiane jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy przyswajanie podstawowej wiedzy o niej, poznawanie typowych sytuacji związanych z działalnością zawodową, uczenie wykonywania różnych prac. 

Oprócz zajęć lekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym w Zespole Szkół Specjalnych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, których celem jest usprawnianie uczniów w zakresie: grafomotoryki, percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, koncentracji uwagi.W odpowiedzi na potrzeby i zainteresowania uczniów, w ramach pozalekcyjnej działalności szkoły organizowane są koła zainteresowań: teatralne, sportowe, języka niemieckiego, turystyczno-rekreacyjne, informatyczne, języka polskiego, muzyczne, pierwszej pomocy.

W szkole pracują nauczyciele specjaliści posiadający wykształcenie kierunkowe uprawniające do pracy w tego typu placówce oświatowej oraz wykształcenie przedmiotowe w zależności od nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć rewalidacyjnych. Są tu specjaliści z zakresu: terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, glottodydaktyki, tyflopedagogiki, treningu słuchowego prowadzonego metodą A. Tomatisa, terapii uzależnień, sportu osób niepełnosprawnych oraz diagnozy, terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

Przy Zespole Szkół w Goleniowie działa Stowarzyszenie „Niepokonani” (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000 292238), które prowadzi działalność społecznie użyteczną oraz wszechstronną pomoc świadczoną na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. Zadaniem stowarzyszenia jest między innymi organizowanie działań, które poprzez osiągnięty sukces podnoszą poczucie wartości uczestników oraz przełamują schematy myślowe ogółu społeczności lokalnej na temat funkcjonowania osób  niepełnosprawnych.

8 listopada 2010 roku odbyło się oficjalne rozpoczęcie inwestycji "Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie", którą zakończono w 2012 roku. 3 września uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku.

Strona internetowa: www.zssgol.pl

Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne - Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie - Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne
Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne
Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne - Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie - Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne
Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne