wersja dla słabowidzących

Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie - Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne - 12.04.2013

Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne - Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie - Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne

ul. Niepodległości 1B, 72 - 100 Goleniów
tel./ fax (91) 418 42 74
e-mail: zssgol@wp.pl
Dyrektor: Wojciech Maciejewski

Strona szkoły: zssgol.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie jest placówką specjalistyczną przygotowaną do zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjno– wychowawczych uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno- terapeutycznych, popartych wieloaspektową oceną poziomu ich funkcjonowania. Na każdym etapie edukacyjnym jest możliwość przedłużenia okresu nauki uczniowi.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
•    Szkoła Podstawowa,
•    Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
•    Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1.

Szkoła Podstawowa w kształceniu uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim stosuje podstawę programową taką samą, jaka obowiązuje w każdej innej szkole podstawowej. Uczniowie szkoły podstawowej zgłębiają wiedzę z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, plastyki, muzyki, techniki, informatyki, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy uczniowie rozwijają swoją sprawność na lekcjach wychowania fizycznego. Dodatkowo w naszej placówce utworzone są klasy dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w których to metody pracy dostosowane są do ich potrzeb rozwojowych. W grupie tej uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową, ale również uczą się, jak prawidłowo funkcjonować w relacjach z innymi osobami.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przygotowuje młodzież do pełnienia różnorodnych ról społecznych oraz autonomii i aktywności w  dorosłym życiu. Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne oraz przysposobienie do pracy rozumiane jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o niej, poznawanie typowych sytuacji związanych z działalnością zawodową, uczenie wykonywania różnych prac (z zakresu gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, rękodzieła, prac biurowych, szycia z elementami tkactwa).

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 kształci młodzież z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach: kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Uczniowie Szkoły mają zapewnione praktyki przygotowujące do wykonywania zawodu. Zajęcia praktyczne dostosowane są do profilu edukacyjnego. W Branżowej Szkole I Stopnia prowadzone są: programy edukacyjne, innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne. Szkoła bierze udział w licznych konkursach gastronomiczno-hotelarskich zarówno międzyszkolnych jak i wojewódzkich. Organizuje wyjazdy do hoteli i restauracji.

Oprócz zajęć lekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym w Zespole Szkół Specjalnych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, których celem jest usprawnianie uczniów w zakresie: grafomotoryki, percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, koncentracji uwagi. W odpowiedzi na potrzeby i zainteresowania uczniów, w ramach pozalekcyjnej działalności szkoły organizowane są koła zainteresowań.

W szkole pracują nauczyciele specjaliści posiadający wykształcenie kierunkowe uprawniające do pracy w tego typu placówce oświatowej oraz wykształcenie przedmiotowe w zależności od nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć rewalidacyjnych. Są tu specjaliści z zakresu: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, neurologopedii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, glottodydaktyki, treningu słuchowego, terapii ręki, sportu osób niepełnosprawnych oraz diagnozy, terapii
i edukacji uczniów z autyzmem.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych współzawodniczą ze swoimi rówieśnikami z różnego typu szkół w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym, odnosząc w nich wiele sukcesów.

Zespół Szkół wyposaża absolwentów w takie umiejętności i wiadomości, które:

- pozwalają na postrzeganie siebie jako osób niezależnych,
- umożliwiają porozumiewanie się z otoczeniem,
- rozwijają samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
- rozwijają zaradność w życiu codziennym,
- umożliwiają uczestniczenie w różnych formach życia społecznego.

Przy Zespole Szkół w Goleniowie działa Stowarzyszenie „Niepokonani” (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000 292238), które prowadzi działalność społecznie użyteczną oraz wszechstronną pomoc świadczoną na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. Zadaniem stowarzyszenia jest między innymi organizowanie działań, które poprzez osiągnięty sukces podnoszą poczucie wartości uczestników oraz przełamują schematy myślowe ogółu społeczności lokalnej na temat funkcjonowania osób  niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne - Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie - Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne
Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne
Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne - Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie - Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne
Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne