wersja dla słabowidzących

L Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 29.02.2024 r.

L Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego   -

W dniu 29 lutego 2024 roku odbyła się L sesja Rady Powiatu Goleniowskiego.

Po przyjęciu protokołu z ostatnich sesji radni zatwierdzili informacje o aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o., przyjęli raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025., sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2023 oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli uchwały w sprawach: przyjęcia zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Goleniowskim na lata 2023-2025, powierzenia Gminie Miastu Szczecin zadania dot. wsparcia osoby z niepełnosprawnością w zakresie uczestnictwa mieszkańca powiatu goleniowskiego w warsztacie terapii zajęciowej, zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2024 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2024 r. oraz uchwała zmieniająca ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2024-2039.

Sesję zakończyły wolne wnioski radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.