wersja dla słabowidzących

LI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 21.03.2024 r.

LI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego -
W dniu 21 marca 2024 roku odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego.

Po przyjęciu protokołu z ostatnich sesji radni zatwierdzili informacje o aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o., o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2023 oraz ocenę stanu sanitarnego w Powiecie Goleniowskim za 2023 rok i stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Goleniowskiego za rok poprzedni.  W dalszej części posiedzenia radni przyjęli uchwały w sprawach: określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2024 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2024 r.   oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2024-2039.

Sesję poprzedziło posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sesję zakończyło sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Goleniowskiego oraz wolne wnioski radnych i dyskusja o sprawach bieżących.