wersja dla słabowidzących

„Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (I)" - 08.11.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie jest realizatorem projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (I)


Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie jest realizatorem projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego Działanie: 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia klientów PUP Goleniów, wyłącznie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 18-29 lat, osób w wieku 55 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz osób z niepełnosprawnościami, w powiecie goleniowskim.
 
Wartość projektu wynosi:
 • Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej (EFS+):  1 878 222,51 zł.
 • Wkład krajowy z Funduszu Pracy :  331 451,03 zł.
 
Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
 
Uczestnicy projektu:

Grupą docelową projektu będą klienci zarejestrowani w PUP Goleniów, znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. nie posiadające wykształcenia policealnego i/lub wyższego),
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 55 lat i więcej,
 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • kobiety.
Zgodnie z "Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027", w przypadku osób do 30 roku życia, udział w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych oraz - w razie potrzeby - uzupełnieniem poziomu kompetencji.

Wsparcie skierowane jest do 91 osób  (55 kobiet i 36 mężczyzn).
 
Zadania w projekcie:

Usługi i instrumenty rynku pracy oferowane w ramach projektu:
 1. Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, Indywidualny Plan Działania,
 2. Staże,
 3. Szkolenia zawodowe,
 4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 5. Prace interwencyjne,
 6. Bon na zasiedlenie.
Nabór do poszczególnych form wsparcia ogłaszany jest na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie (http://goleniow.praca.gov.pl/) oraz w mediach społecznościowych.

Informacje o aktualnych naborach udzielane są przez Doradców Klienta oraz rozpowszechnione na terenie Urzędu.

Rezultaty projektu:
 • uzyskanie kwalifikacji przez 20% uczestników projektu,
 • uzyskanie zatrudnienia przez 45% uczestników projektu (łączenie z osobami rozpoczynającymi prowadzenie działalności gospodarczej),
 • efektywność zatrudnieniowa na poziomie 60%.