Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie - Wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy - 12.04.2019 r.

 -

  Dnia 4 kwietnia 2019 roku w Warszawie, odbyło się Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. W spotkaniu udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed oraz Przewodniczący Konwentów Wojewódzkich. Na niniejszym spotkaniu omawiano bieżące sprawy dotyczące działalności i realizacji zadań powiatowych urzędów pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zmian w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto w związku z kończącą się kadencją wybrano nowy Zarząd - Wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy została Pani Urszula Witkowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Ogólnopolskie Forum Dyrektorów jest wyspecjalizowaną formą organizacyjną mającą za cel reprezentowanie powiatowych, publicznych służb zatrudnienia. W skład Forum wchodzą dyrektorzy powiatowych urzędów pracy – pełniący funkcję Przewodniczących wojewódzkich konwentów powiatowych urzędów pracy.
 Do zadań Forum należy między innymi reprezentowanie powiatowych urzędów pracy na forum ogólnopolskim i międzynarodowym, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności powiatowych urzędów pracy, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój nowoczesnych i efektownych publicznych służb zatrudnienia, podejmowanie działań wspierających efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej oraz wymianę kontaktów i doświadczeń międzynarodowych.