wersja dla słabowidzących

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku - 31.03.2023 r.

  Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku  -

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku

Na podstawie art. 57. ust 5  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 333), podaje się do publicznej wiadomości, że:
  1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 18 maja 2023 r. (z wyłączeniem dnia 02.05.2023r.), będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze Powiatu Goleniowskiego.
  2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
  • mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
  • mężczyzn  urodzonych w latach 1999 - 2003,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2021 i 2022:
  a)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu   uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego,  lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
        3. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, posiadające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w niżej wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Fala”, ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
 
Załącznik:
  • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku - pobierz