wersja dla słabowidzących

Obwieszczenie o pierwszej licytacji pojazdu Romet Motors o nr rej. ZS 279E - 09.05.2022 r.


Obwieszczenie o pierwszej licytacji

Starosta Goleniowski działając jako organ egzekucyjny na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1, art. 105a § 2 oraz art. 105b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427 t.j.) w związku z § 4 pkt. 1 ppk. 1) oraz 2) rozporządzenia rady ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1805 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 12:00 w miejscu przechowania ruchomości tj. w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, odbędzie się pierwsza licytacja publiczna ruchomości:

Motorower Romet Motors GY
rok produkcji: 2012
kolor: BORDOWY
nr VIN: L8YGY02A4CY020143  

Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi ¾ sumy oszacowania tj. 562,50 zł.

Pojazd jest własnością Powiatu Goleniowskiego. Przejęcie na własność nastąpiło na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Goleniowie - sygn. I Ns 627/21. Ruchomość można oglądać w dniu licytacji na parkingu Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 (dziedziniec). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 47 10 287 u Marcina Szwarca – Głównego Specjalisty w Wydziale Komunikacji. Osoba, która uzyska przybicie obowiązana jest wpłacić natychmiast przynajmniej cenę wywołania, natomiast pozostałą kwotę obowiązana jest wpłacić do godziny 12:00 dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i prawa do zwrotu kwoty już wpłaconej.
Kwoty powyższe należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Goleniowie, rachunek:
70 9375 0002 0000 0459 2000 0020
lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.

Organ likwidacyjny zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji w całości lub części bez podania przyczyny. Organ likwidacyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte rzeczy oraz nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomość.

Załącznik (do pobrania):
  • Obwieszczenie o pierwszej licytacji pojazdu Romet Motors o nr rej. ZS 279E z dnia 09.05.2022 r. - pobierz