wersja dla słabowidzących

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Goleniowskiego w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego - 16.05.2023 r.

Przedmiot przetargu:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 (KW lokalowa : SZ1O/00020867/0) o pow. użytkowej 28 m 2 (tj.: kuchnia, pokój, WC, przedpokój) wraz z udziałem 36/1000 cz. w częściach wspólnych budynku nr 66 oraz 36/1000 cz. w prawie własności w działce nr 144/19 (KW gruntowa: SZ1O/00017514/7) o pow. 0,1996 ha położonej w obr. Mosty, gm. Goleniów, stanowiącej własność Powiatu Goleniowskiego. Przeznaczenie w studium: „tereny mieszkaniowe z usługami nieuciążliwymi”. Sposób zagospodarowania: osiedle mieszkaniowe.
- cena wywoławcza: 140.000,00 zł.
- wadium: 14.000,00 zł (10% ceny wywoławczej)
- postąpienie minimalne: 1.400,00 zł (1% ceny wywoławczej)

Uwaga: do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT (8 %)

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125)

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego - Bank Spółdzielczy w Goleniowie 15-9375-0002-0000-0459-2000-0040 do dnia 14 czerwca 2023 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

W tytule przelewu należy wpisać: ,,Wadium lokal 66/7 obr. Mosty gm. Goleniów ” oraz podać: imię i nazwisko (lub nazwę osoby prawnej) oferenta/ów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie okazanie wpłaty wadium oraz okazanie dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta oraz
stosownych pełnomocnictw. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 202 II piętro) lub tel. (91) 471-02-38 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spow.goleniow.ibip.pl