wersja dla słabowidzących

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 11.06.2024 r.

 -
W dniu 11 czerwca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu obok przedstawicieli Starostwa udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu naszego powiatu oraz reprezentanci lokalnych służb i inspekcji.

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, omówiono tematy związane przede wszystkim z gotowością powiatu do sezonu letniego 2024 oraz zagadnienia związane z ryzykiem wystąpień pożarów lasów i składowisk odpadów.

W ramach oceny stanu przygotowań Powiatu Goleniowskiego do nadchodzącego sezonu letniego, dokonano analizy najbardziej prawdopodobnych zagrożeń letnich oraz gotowości współdziałania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu. Omówiono stan wód rzeki Odry, Zalewu Szczecińskiego oraz Jeziora Dąbskiego na wypadek niepokojących zjawisk śniętych ryb spowodowanych skażeniem, stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu oraz inne elementy infrastruktury hydrotechniczne.

Omówiono lokalizację składowisk odpadów na obszarze powiatu, nadzór nad nimi oraz potencjalne zagrożenia dla środowiska w związku z ewentualnymi pożarami. Przeanalizowano ryzyko pożarowe oraz to, jak przeciwdziałać pożarom składowisk odpadów i lasów.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat zagrożeń związanych ze wzmożonym ruchem turystycznym, przygotowaniu i kontroli miejsc służących rekreacji oraz tematy związane z oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także sytuacji pożarowej na terenie powiatu, w tym ochrona przeciwpożarowa lasów w rejonach zagrożonych.

Na podstawie informacji przedstawionych przez uczestników zebrania Starosta Tomasz Stanisławski ocenił, że powiat jest dobrze przygotowany do przeciwdziałania i sprostania potencjalnym zagrożeniom letnim.