wersja dla słabowidzących

Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. ”BLIŻEJ DOMU” - 09.05.2022 r.

Powiat Goleniowski/PCPR w Goleniowie realizuje projekt dofinansowany    z Funduszy Europejskich pt.: ”Bliżej domu”  -
Powiat Goleniowski, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy, otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu nr RPZP.07.06.00-32-K114/21 pt. ”BLIŻEJ DOMU”. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

Łączna wartość projektu wynosi 1 029 099,40 zł, w tym dofinansowanie stanowi 926 189,46 zł, natomiast wkład własny – 102 909,94 zł.  

Celem głównym projektu jest  rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród 166 osób, w tym 128 kobiet, mieszkańców/nek powiatu goleniowskiego, w terminie od 1.05.2022 r. do 31.10.2023 r.

Szczegółowe zadania projektu ukierunkowane są na:
  • działania profilaktyczne, mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,
  • kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych, wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym uruchomienie mieszkania treningowego,
  • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą,
  • wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo – wychowawczych, w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,
  • rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny), obejmującego poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego.