wersja dla słabowidzących

Realizacja grantu w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie - 02.06.2022 r.

Realizacja grantu w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie- Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie -
W dniu 31 maja 2022r. zakończony został  grant w ramach projektu  pn. POMORZE ZACHODNIE –WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022  realizowane były  zajęcia z  zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej i w Szkole Przysposabiającej do Pracy . W zajęciach wzięło udział łącznie  12  uczniów w tym ze szkoły podstawowej 6 uczniów ( 3K, 3M) I ze szkoły przysposabiającej do pracy 6 uczniów (2K, 4M).

Obszary, w których udzielone zostało wsparcie to:

1. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się - 64 godziny lekcyjne

W zajęciach brały udział 2 uczennice niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym ze szkoły przysposabiającej do pracy. W ramach zajęć uczennice poznały techniki i metody aktywizujące, sposoby ich zastosowania w praktyce oraz doświadczyły i przekonały się, które z nich są najskuteczniejsze w kontekście ich indywidualnych predyspozycji oraz stylu uczenia się.  Uczennice rozwijały pomysłowość w myśleniu i działaniu a dobór zadań sprzyjał  samodzielnemu i  logicznemu myśleniu, a także rozwijał ich zdolności i zainteresowania. Doskonaliły  także koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, wrażliwość słuchową, czytanie, pisanie a także ćwiczenia w mówieniu.

2.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -  143 godziny lekcyjne

Zajęcia prowadzone były w podziale na dwie grupy po dwóch uczniów. Uczniowie dzięki udziałowi w zajęciach usprawnili procesy poznawcze, wyćwiczyli pamięć i uwagę na miarę swoich możliwości, skorygowali braki w analizie i syntezie słuchowej, wzrokowej i ruchowej na danym etapie nauki. Wzbogacili zasób słownictwa, poszerzyli zakres swoich umiejętności szkolnych. Opanowali umiejętności orientowania się w schemacie swojego ciała i w przestrzeni. Korzystali z bogatego wyposażenia sal specjalistycznych, takich jak Sala Doświadczania Świata.

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne -  50 godzin lekcyjnych

Głównym celem zajęć prowadzonych przez psychologa było podniesienie kompetencji emocjonalno- społecznych u 3 uczniów szkoły podstawowej poprzez poznawanie swoich mocnych stron, rozpoznawanie i nazywanie emocji. Uczniowie nauczyli się radzić sobie w sytuacjach trudnych, pokonywać lęk i niepewność oraz nabyli umiejętność budowania zdrowych relacji społecznych. Pani psycholog udzielała również porady dzieciom i rodzicom jak rozpoznawać sytuacje kryzysowe i jak się z nimi zmierzyć.

4. Porady i konsultacje -  67 godzin lekcyjnych

Porady i konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach otrzymało 3 uczniów szkoły podstawowej tj. 2 uczennice z klasy VIII  i 1 uczeń z klasy VII. Zajęcia pozwoliły uczniom uzyskać podstawowe informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy zgodnych z potrzebami rynku pracy. Uczniowie zostali wyposażeni w zasób wiedzy na temat swoich zainteresowań i umiejętności niezbędnych do poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych. Zajęcia z pedagogiem pozwoliły na pokonanie lęków i poznaniu sposobów radzenia sobie w życiu z różnymi problemami.

Grant realizowany był zgodnie z  zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Działania nauczycieli rewalidatorów, pedagoga i psychologa w naszej placówce skierowane były na budowanie właściwych relacji społecznych z rówieśnikami. W szczególności na eliminowanie lęku, niwelowanie poczucia zagrożenia związanego z epidemią i społeczną izolacją uczniów, które  skutkują często trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. Zajęcia dodatkowe z projektu  pn. POMORZE ZACHODNIE –WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie miały na celu  realizację wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców w kierunku rozwiązania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej, a w rezultacie pomocy dzieciom w radzeniu sobie ze złymi skutkami wywołanymi pandemią COVID-19, który to cel został zrealizowany.
Informacja oraz zdjęcia: SOSW Nowogard