wersja dla słabowidzących

Absolutorium dla Zarządu Powiatu – podsumowanie XXXVI Sesji Rady Powiatu Goleniowskiego - 23.06.2022 r.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu – podsumowanie XXXVI sesji Rady Powiatu Goleniowskiego -

W dniu 23 czerwca 2022 roku odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego.

Po zapoznaniu się z informacją Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. na temat aktualnej sytuacji w szpitalu oraz z informacją na temat kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Goleniowski, radni rozpatrzyli Raport o stanie Powiatu Goleniowskiego za 2021 rok. Następnie, po krótkiej debacie radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Goleniowskiego wotum zaufania. W kolejnych głosowaniach przyjęto sprawozdanie finansowe Powiatu Goleniowskiego za 2021 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2021 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Goleniowskiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021.

Po przedstawieniu przez Starostę Tomasza Stanisławskiego sprawozdania Zarządu, odczytaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem pozostałych Komisji, podjęto uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2021 rok. Starosta Goleniowski w imieniu własnym oraz całego Zarządu Powiatu dziękuję radnym Rady Powiatu Goleniowskiego za zaufanie.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli uchwały w sprawach m.in. sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej  i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowogardzie za rok 2021, przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Goleniowskiego za rok 2021, uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXIV/207/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, ustalenia przebiegu dróg powiatowych na obszarze powiatu goleniowskiego , określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Goleniowski oraz warunków  i zasad korzystania z tych obiektów, a także w sprawach uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Razem Bezpieczniej na lata 2022-2024”, planu pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na II półrocze 2022 roku oraz zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2022 rok  i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2022 r. i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2022-2035.

Sesja zakończyła się sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu. Sesję poprzedziły posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Tekst i zdjęcia: SK