wersja dla słabowidzących

XXIII SESJA RADY POWIATU W GOLENIOWIE I STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW ZE SZKÓŁ W GOLENIOWIE ORAZ NOWOGARDZIE - 27.10.2017 r.

 -

  W dniu 26 października br. odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu w Goleniowie. Obrady XXIII Sesji rozpoczął Kazimierz Ziemba, Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie po przyjęciu przez radnych porządku obrad oraz odczytaniu protokołu z ostatniej sesji - dokonał jej otwarcia. Następnie Radni Powiatu przystąpili do realizacji podjęcia uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej, sześcioletniej szkoły podstawowej oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018, budżet Powiatu Goleniowskiego na 2017rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2031. Ponadto dyrektor Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. przedstawił raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala, przedstawiono także zrealizowane zadania oświatowe Powiatu w roku szkolnym 2016/2017 oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Sesję Rady Powiatu poprzedziło poniedziałkowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty oraz wtorkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej.

  Dodatkowo na sesji Rady Powiatu w Goleniowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Rady Powiatu za wyniki w nauce dla 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Goleniowski. Stypendium przyznane zostało na okres roku szkolnego 2017/2018, a wypłacane będzie przez 10 miesięcy w wysokości 200 zł miesięcznie.

Stypendium otrzymali:

  1. Bartłomiej Wypychowski z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie
  1. Angelika Kucińska z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie
  1. Anita Łuczkowiak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie
  1. Przemysław Łuczkowiak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie
  1. Adrianna Grocholska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

Gratulujemy!