wersja dla słabowidzących

XXXVII Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 22.09.2022 r.

XXXVII Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego -
W dniu 22 września 2022 roku odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego. Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji radni zatwierdzili informacje m.in. o aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o., przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski do roku szkolnego 2022/2023 oraz omówiono budżet Powiatu Goleniowskiego za I półrocze 2022 roku.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawach m.in.: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zmiany uchwały Nr XXXIV/207/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Goleniowski oraz w sprawie pozbawienia drogi nr 4128Z Śmięć-Stepniczka w km od 0+000 do km 2+715 kategorii powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania.

W dalszej części radni podjęli zmianę uchwały dot. budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2022 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2022 r. oraz uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2022-2035.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.