wersja dla słabowidzących

Nabór do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - 11.03.2019

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020

   W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów: absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. Obie grupy będą jednak realizowały odrębne programy nauczania oparte na obowiązujących te roczniki podstawach programowych, dlatego nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.
   Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Planowana oferta rekrutacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski
na rok szkolny 2019/2020


*w podanych liczbach uwzględnione są miejsca dla osób powtarzających klasę, w związku z czym liczba
nowoprzyjętych uczniów może być niższa.

   W szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Goleniowski, mających swoją siedzibę w Nowogardzie, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica oraz w I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w  Nowogardzie nie wystąpią problemy z naborem do klas pierwszych.
Mniej miejsc będzie czekało na tegorocznych absolwentów oddziałów gimnazjalnych oraz klas VIII szkół podstawowych jedynie w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie. Nie wszyscy chętni dostaną się do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, Technikum Nr 1 czy Szkoły Branżowej I Stopnia. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie podkreśla, że ograniczanie liczby miejsc w szkołach w tym roku nie wynika ze złej woli, ale jest efektem ograniczeń związanych z bazą lokalową Zespołu.
   Po dogłębnej analizie przede wszystkim możliwości lokalowych, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 podjęła decyzję o utworzeniu 16 oddziałów klas pierwszych (8 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych oraz 8 oddziałów dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych). Mimo ograniczenia liczby oddziałów liczba kierunków kształcenia w Technikum Nr 1 oraz profili klas w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego nie ulegnie zmianie. W zależności od wyników naboru powstaną tzw. „oddziały łączone”.  
  W Technikum Nr 1 mimo, że powstaną tylko 4 oddziały dla każdej z grup absolwentów uczniowie będą mieli możliwość kształcić się w następujących zawodach:
1)    technik informatyk;
2)    technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
3)    technik logistyk;
4)    technik spedytor;
5)    technik hotelarstwa;
6)    technik żywienia i usług gastronomicznych.

  Natomiast w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego przy naborze do dwóch oddziałów dla każdej z grup absolwentów nadal funkcjonować będą trzy profile kształcenia:
1)    profil matematyczno-fizyczny;
2)    profil biologiczno-chemiczny;
3)    profil językowy.

  Na absolwentów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych czekać będzie również oferta Prywatnego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szkolnej 13 w Goleniowie, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 2018 r. Z informacji uzyskanych od dyrektora Prywatnego Publicznego Liceum wynika, że w roku szkolnym 2019/2020 szkoła jest w stanie dokonać naboru do 4 oddziałów
(2 dla absolwentów szkół podstawowych oraz 2 dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych).
 

Więcej informacji o rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 w załączonych poniżej linkach:


Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie, ul. Maszewska 6 
- http://zs1goleniow.edu.pl/material,zasady-rekrutacji,120.html


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21 - http://zsp.nowogard.pl/rekrutacja-2019


I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, Wojska Polskiego 6  -  http://www.lo1.nowogard.ids.pl/dla%20rekrutow.html