wersja dla słabowidzących

Raport z konsultacji społecznych Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - 29.08.2022

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 sierpnia do 10 sierpnia 2022 r.
Podstawą prawną konsultacji były:

1) Uchwała XXVIII/163/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
2) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały rocznego Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 zostało umieszczone na stronie www.powiat-goleniowski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” i „Konsultacje społeczne”, Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.goleniow.ibip.pl/public/ oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1.

Referat Promocji i Współpracy był odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji i przyjmowanie opinii. W czasie trwania konsultacji organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały.