Raport z konsultacji - 03.11.2015

Raport z konsultacji społecznych Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 25 września do 9 października 2017 r.

Podstawą prawną konsultacji były:

1) Uchwała XXVIII/163/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zostało umieszczone na stronie www.powiat-goleniowski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji i przyjmowania opinii był Wydział Administracji i Bezpieczeństwa.

W czasie trwania konsultacji organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały.